Категории
 
Марки
 
Количка
0 продукта
 
Препоръчани
 

Връщане и Заменяне

ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ

Връщането на стоката означава, че Потребителят упражнява правото си на отказ от сключения договор за онлайн продажба. Условия за упражняване на правото на отказ на Потребителя от сключения договор за онлайн продажба:

✔ Отказът следва да бъде направен в срок от 14  дни, считано от деня на доставката на стоката.

✔ Потребителят е длъжен да информира AVTOAKSI.Com за своето намерение да се откаже от договора като върне закупената стока или да я замени, като заяви своето решение в писмен вид чрез посочения от AVTOAKSI.Com електронен адрес за кореспонденция: 

✔ В имейла се посочва банковата сметка и титуляра, по която Дружеството следва да възстанови платената сума.

✔ Стоката следва да се върне на AVTOAKSI.Com в състоянието, в което е била доставена на Потребителя или на посочено от последния лице; Потребителят отговаря за връщането на стоката в посоченото състояние.

✔ Адрес за връщане на стоката: EKONT EKSPRES ОФИС ДИМИТРОВГРАД ЕСТИЛО

✔ Върната в горепосочения срок стока се приема, само ако са изпълнени едновременно следните условия:

стоката е в оригиналната си опаковка;

стоката не е употребявана, зацапана или с нарушен вид;

приложена е стоковата разписка, с която стоката е получена;

✔ Разноските по връщането на стоката са за сметка на Потребителя - съгласно чл. 47, ал. 1, т. 9 от Закона за защита на потребителите; изключение: Потребителят не заплаща разноските по връщането в случаите на констатирани и потвърдени от AVTOAKSI.Com явни недостатъци на стоката.

✔ Възстановяване на сумата се извършва в четиринадесет дневен срок от приемане на Стоката на посочения за връщане адрес, по банковата сметка, посочена от Потребителя. ЗАМЯНА НА СТОКИ Замяната на стоката означава, че Потребителят не се отказва от сключения договор за онлайн продажба, а желае да върне на AVTOAKSI.Com вече доставена му стока поради констатиран от Потребителя недостатък и да получи идентична на върната стока. Потребителят е длъжен да посочи причините за исканата замяна. Условия за упражняване на правото на искане извършването на замяна на закупена от онлайн магазина стока:

✔ Искането за замяна следва да бъде направено в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от деня на доставката на стоката.

✔ Потребителят е длъжен да информира AVTOAKSI.Com за своето намерение да замени получената стока, като заяви своето решение в писмен вид.

✔ Разноските по връщането на стоката до AVTOAKSI.Com с цел заменянето й с друга идентична стока, както и разноските по обратната (повторна) доставка на стоката до посочен от Потребителя в поръчката адрес, са за сметка на Потребителя.

✔ При замяна на стока се прилагат съответно правилата за връщане на стока, описани в общите условия.

✔ Замяната на стока с идентичен продукт се извършва съгласно условията на обикновена (първоначална) поръчка. В случай, че: AVTOAKSI.Com няма в наличност идентичен продукт, с който да бъде заменена върнатата стока, и Потребителят не желае да замени върнатата стока с друга стока, AVTOAKSI.Com се задължава да възстанови на Потребителя платената от него стойност на стоката в съответствие с общи условия и се освобождава от всякаква друга отговорност. Правила, приложими и при връщането, и при замяната на стоки:

✔ Възстановяването на суми, при наличие на основание за такова, се извършва единствено по банков път, и се извършва в съответствие с разпоредбите, съдържащи се в настоящите Общи условия.

✔ До момента на предаване на връщаната/заменяната стока на AVTOAKSI.Com рискът от погиването или повреждането й се носи от Потребителя.

✔ Върнатата (при упражнено правно на отказ и при искане за замяна) стока се преглежда, чрез отваряне на получената от Потребителя пратка в присъствието на комисия в състав от трима души. Констатациите на комисията относно състоянието на върната стока са обвързващи за страните.

198548